PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – B.3

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy Metria Yuriy Ardashev przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z pojedynczych gospodarstw zagrodowych lub budynków mieszkalnych w zabudowie rozproszonej przy braku możliwości odprowadzenia ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach technicznych, wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulegać modyfikacjom wynikającym np. z ulepszania produktów, indywidualnego zamówienia itp.

SCHEMAT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – B.3

schemat_zbiornik_zbiornik_B3
Komora nr 1PrzegrodaKomora nr 2Kosz filtracyjnyNadstawka zbiornikaPokrywa zbiornikaWlot ściekówWybieranie osaduWylotWariant z trójnikiemWariant zbiornika bez przegrody kolor niebieski

Komora nr 1

Przegroda

Komora nr 2

Kosz filtracyjny

Nadstawka zbiornika

Pokrywa zbiornika

Wlot ścieków

Wybieranie osadu

Wylot

Wariant z trójnikiem

Wariant zbiornika bez przegrody kolor niebieski

rysunek_zbiornik_b3_metria

WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI

W skład oczyszczalni B.3 produkowanych przez Nolen Sp. z o.o. wchodzą:
– osadnik gnilny o pojemności 3 m³ jedno lub dwukomorowy z koszem filtracyjnym i pokrywą zbiornika

 • studzienka rozdzielcza
 • przewody połączeniowe z rur PVC
 • rury drenarskie
 • geowłóknina
 • opcjonalnie – nadstawka na komin 50 lub 100 cm wysokości.

DOSTAWA, TRANSPORT, ROZŁADUNEK

Oczyszczalnie mają być transportowane w pozycji poziomej (kominy rewizyjne ustawione pionowo).
Oczyszczalnie w transporcie muszą być odpowiednio zabezpieczone przez pasy mocujące.
Przy rozładunku powinien uczestniczyć klient / kupujący – urządzenie powinno zostać sprawdzone. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zbiornika. Oczyszczalnię należy podnosić za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowany na zbiorniku uchwyt lub od spodu za pomocą wózka widłowego. Zbiornik należy ostrożnie podnieść z pojazdu dostawczego i umieścić na równym podłożu. Nie staczać oczyszczalni z pojazdu dostawczego.
Zbiorniki nie mogą być rzucane, nie powinny ciągnięte po podłożu. W górnej części oczyszczalni znajduje się uchwyt, do którego mogą być zamocowane pasy zabezpieczające.

ZESTAWY OCZYSZCZALNI

Zestawy oczyszczalni_B3_tunele_przekroj

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Drenaż Metria schemat

Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15 m od najbliższej studni. Odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody powinna wynosić co najmniej 70 m (30 m jeśli ścieki zostały oczyszczone biologicznie), a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5 m poniżej drenów rozsączających. Zachowanie takich odległości jest uwarunkowane możliwością przedostania się mikroorganizmów chorobotwórczych do ujęć wody. Co ważne, powyższe odległości dotyczą wszystkich studni wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi – zarówno na działce, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak i na sąsiednich działkach. Ponadto odległość osadnika, z którego składa się przydomowa oczyszczalnia ścieków (przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej) od granicy działki i drogi publicznej powinna wynosić minimum 2 m. Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość powinna być nie mniejsza niż 5 m (w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych). Odległość lokalizacji rowów filtracyjnych i pól drenażowych powinna wynosić 30-70 m od studni, 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia jej odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
Istotnym warunkiem zastosowania drenażu rozsączajacego jest posiadanie gruntu o odpowiedniej przepuszczalności i występowanie wody gruntowej co najmniej 1,5 m poniżej przewidywanego położenia drenażu rozsączającego ścieki. W innym wypadku konieczny może okazać się montaż przepompowni ścieków i wykonanie drenażu w formie nasypu.

Uwaga! Oczyszczalnia powinna być zlokalizowana w terenie nieprzejezdnym z możliwością dojazdu wozu asenizacyjnego.

Drenaż_Metria_schemat

MONTAŻ OSADNIKA Z PEHD

Zasady ogólne

 • Aby zachować dobry stan urządzenia i jego działanie należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi wraz z załącznikami.
 • Zauważone usterki należy zgłosić producentowi / sprzedawcy.
 • Nieprawidłowy montaż może mieć wpływ na nieprawidłową pracę oczyszczalni.
 • Wykonaniem wykopu i instalacją oczyszczalni powinien zajmować się wyspecjalizowany wykonawca.
 • Nie wchodź nigdy do niewentylowanego zbiornika – ZAGROŻENIE ŻYCIA!
 • Upewnij się, czy grunt wokół oczyszczalni nie posiada czynników, które mogą mieć negatywny wpływ w trakcie i po zakończeniu montażu (zagwarantuj stabilną pozycję, zachowaj bezpieczną odległość od budynków).
 • Nie należy wykonywa prac przy silnych opadach deszczu (ryzyko zawalenia wykopu).
 • Przy wszystkich pracach montażowych należy uwzględnić osiadanie gruntu.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy zbiornik nie został uszkodzony w czasie transportu.

 1. Wykonujemy wykop pod osadnik o wymiarach w rzucie 0,5 – 1,0 m większy od gabarytów osadnika. Minimalna szerokość obsypki wynosi 50 cm z każdej strony zbiornika.
 2. Wykonujemy podsypkę o grubości min. 30 cm mieszaniną cementu i piasku w proporcji 1:3 i zagęszczamy do co najmniej 85% (wg skali Proctora).
 3. Opuszczamy zbiornik do wykopu, poziomujemy oraz wykonujemy pierwszą warstwę 30 cm obsypki cementowo-piaskowej celem jego stabilizacji (w proporcji 1:3 i zagęszczamy do min. 85% wg skali Proctora).
 4. Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu zbiornika wykonujemy obsypkę warstwami co 30 cm z równoczesnym jej zagęszczeniem do
  poziomu króćca odpływowego wg proporcji i stopnia zagęszczenia jak wyżej (w proporcji 1:3 i zagęszczamy do min. 85% wg skali Proctora). W trakcie zasypki osadnik należy napełniać wodą, tak aby jej poziom był każdorazowo minimalnie wyższy od poziomu obsypki.
 5. Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu podłączamy króciec dopływowy i odpływowy łącząc go równocześnie ze studzienką rozdzielczą.
 6. Montujemy nadstawkę DN 650 dostosowując wysokość do przewidywanego poziomu gruntu (terenu) i kończymy wykonywanie zasypki z zagęszczeniem. Podczas montażu nadstawki należy
  bezwzględnie uszczelnić miejsce łączenia ze zbiornikiem specjalnym przeznaczonym do tego klejem (np. Wurth klej + szczeliwo) lub innym odpowiednim środkiem uszczelniającym i następnie przykręcić wkrętami (np.typu Farmer). Pokrycie zbiornika nie powinno przekraczać 120 cm.
 7. Po zakończeniu montażu osadnika należy przeprowadzić próbę szczelności.
 8. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac przystępujemy do montażu drenażu.
 9. Po wykonaniu wykopu w zależności od rodzaju gruntu wykonujemy warstwę zabezpieczającą z równoczesnym montażem rur drenarskich i w razie konieczności warstwę podtrzymującą i przykrycie jej geowłókniną.

Niewielkie odkształcenia zbiornika wynikają z właściwości zastosowanego materiału i nie mają wpływu na prawidłowe działanie oczyszczalni. Dopuszcza się odkształcenie zbiornika nie większe niż 5%.

PODSTAWOWE PARAMETRY DRENAŻU

Drenaż_metria_schemat
 • głębokość ułożenia 55 – 110 cm
 • maksymalna długość ciągu – 24,0 m
 • odległość między ciągami 1,0 – 3,0 m zależnie od kategorii gruntu
 • spadek drenażu 0,5 – 1,0 %
 •  szerokość wykopu w dnie min. 0,5 m
 • zwierciadło wody gruntowej min. 1,5 m poniżej dna drenażu
 • Oczyszczalnia drenażowa posiada odpowiednio użebrowany zbiornik z pionowymi żebrami na dennicach (unikalne rozwiązanie konstrukcyjne) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną.
 • Konstrukcja zbiornika (osadnika) i jego parametry są zgodne z zharmonizowaną normą 
 • Zbiorniki produkowane są na najnowszej maszynie do formowania rotacyjnego (rotomouldingu), która zapewnia pełna kontrolę procesu wygrzewania, zachowanie odpowiedniej temperatury pieca oraz chłodzenia. Tego rodzaju maszyna gwarantuję wysoką wytrzymałość materiałową i powtarzalność produkcji.
 • Osadnik wyposażony jest dwa kominy, jeden do opróżniania zbiornika drugi pozwala na zamontowanie filtra.
 • Osadniki gnilne podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystania surowca.
 • Nie zużywają energii elektrycznej.
 • Domki letniskowe
 • Domy jedno i wielorodzinne
 • Ośrodki wczasowe
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi
 • Pola namiotowe, inne.

  Do oczyszczalni należy odprowadzać tylko ścieki bytowo-gospodarcze.
  Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy pamiętać o prawidłowym stosowaniu detergentów i środków chemicznych w gospodarstwie. Można je stosować w normalnych ilościach i w dawkowaniu określonym przez producentów. Nadmierne wykorzystywanie detergentów może powodować ubytki biomasy i zalecane jest stosowanie płynnych preparatów i proszków do prania. Dla poprawienia działania oczyszczalni zalecane jest dawkowanie biopreparatów, zgodnie z zaleceniami producenta (np. Trigger-1, Neobac).

  W czasie eksploatacji nie można wprowadzać do przydomowej oczyszczalni:

 • ścieków deszczowych,
 • gnojowicy,
 • produktów ropopochodnych, zużytych olejów i smarów, farb, rozpuszczalników itp.,
 • środków toksycznych w tym leki i antybiotyki,
 • olej do smażenia i tłuszcz,
 • produktów nie ulegających biologicznej biodegradacji: elementy z tworzyw sztucznych, podpaski, pieluchy, szmaty, ręczniki sanitarne,
 • środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki grzybobójcze i inne ogrodowe środki chemiczne, pestycydy,
 • środki do czyszczenia rur/komercyjne środki czyszczące,środki do czyszczenia podłóg kamiennych/cegły na bazie kwasu,
 • skroplin po kondensacie z kotła grzewczego lub pieca c.o. bez wcześniejszego ich uzdatnienia,
 • popłuczyn po procesie zmiękczania wody.

  CODZIENNIE:

 • należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, przeprowadzić kontrolę wizualną na drodze przepływu ścieków,
 • sprawdzić czy oczyszczalnia ma zasilanie elektryczne,
 • CO MIESIĄC:

 • wyczyścić filtr w dmuchawie membranowej,
 • kontrola rur dopływowych i odpływowych, należy obserwować czy w strefach wlotu i wylotu nie tworzą się zatory, należy kontrolować poziom ścieków w studzience rozdzielczej. W przypadku podwyższonego stanu medium należy skontrolować drenaż rozsączający,
 • przeprowadzić kontrolę systemu napowietrzania oczyszczalni,
 • sprawdzić stopień napełnienia osadnika,
 • CO ROKU:

 • oczyszczalnia powinna być opróżniana z osadów co 12-18 miesięcy. Jeżeli zbiornik uzupełniony jest w ok. 50% osadem, wtedy należy przystąpić do jego usunięcia bez względu na to czy upłynął minimalny okres 12 miesięcy. Po usunięciu osadu należy niezwłocznie napełnić zbiornik wodą.
 1. Niniejsze Warunki Gwarancyjne stanowią integralną część gwarancji udzielonej przez Metria Yuriy Ardashev z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 31B lok. 100 na produkt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EKO-SBR.
 2. Gwarancja obejmuje przydomową oczyszczalnię ścieków ze wszystkimi elementami wyposażenia. Montaż oczyszczalni powinien być zawarty w odrębnych warunkach gwarancyjnych wystawionych przez Instalatora, w których będą określone warunki i czas ich obowiązywania.
 3. Warunkiem otrzymania gwarancji jest :
  a) Serwis gwarancyjny będzie świadczony wyłącznie po przedstawieniu prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu,
  b) montaż oczyszczalni przez uprawnionego wykonawcę zgodnie z WYTYCZNYMI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW oraz sztuką budowlaną,
  c) prawidłowa eksploatacja oczyszczalni zgodna z wytycznymi Producenta,
  d) przeprowadzenie comiesięcznej kontroli z wpisaniem uwag do Karty kontroli i przeglądów oczyszczalni ścieków.
 4. Producent udziela 30 letniej gwarancji na szczelność zbiornika z PE i pozostałe elementy wyposażenia z PE.
 5. Pozostałe wyposażenie oczyszczalni podlega 2 letniej gwarancji.
 6. Gwarancja niniejsza nie obejmuje skutków działania nadzwyczajnych sił przyrody (np. powódź, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.), jak również uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  a) produkty, które zostały zainstalowane w sposób niezgodny z instrukcją,
  b) produkty, których kartę gwarancyjną uszkodzone lub zmieniono,
  c) uszkodzenia wynikły na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  d) uszkodzenie urządzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne , chemiczne i inne.
  e) części, które ulegają naturalnemu zużyciu,
  f) produkty bez wypełnionej Karty Gwarancyjnej w trakcie obowiązywania gwarancji.
 8. Użytkownik, zgłaszając usterkę, jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
  a) zapewnienie swobodnego dostępu do zbiornika z poziomu terenu,
  b) przygotowanie zbiornika do działań serwisowych (opróżnienie i wyczyszczenie z wszelkich pozostałości),
  c) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac serwisowych.
 9. Nie spełnienie któregoś z powyższych warunków skutkować będzie koniecznością ponownego przyjazdu ekipy serwisowej. Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).
 10. Zgłoszenie serwisowe powinno wpłynąć niezwłocznie po wykryciu usterki urządzenia w formie pisemnej na adres email: sekretariat@metria.pl na wypełnionym ,,FORMULARZU REKLAMACYJNYM’’.
 11. Producent odpowiada wobec kupującego jeżeli w/w towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli w/w towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 12. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem, ponowną instalacją i uruchomieniem produktu.
 13. Producent nie będzie odpowiadać wobec kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe wskutek niewłaściwego doboru urządzenia spowodowanego zbyt niską/wysoką ilością zrzutu ścieków.
 15. W przypadku uszkodzenia zbiornika lub pozostałych elementów oczyszczalni po zamontowaniu wydobycie lub odkopanie bez zgody producenta spowoduje utratę gwarancji przez brak możliwości określenia prawdziwych przyczyn powstania uszkodzenia.
 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub refundacji strat poniesionych na skutek awarii produktu.
 17. W przypadku nieuzasadnionego wyjazdu Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu ekipy serwisowej zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia drenażowa) wraz z kompletnym wyposażeniem – to jeden z wielu produktów oferowanych przez firmę METRIA.