Jak bezpiecznie przechowywać paliwo i olej napędowy ?

Przepisy określające jak należy przechowywać paliwo określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Przepis określa jak należy przechowywać olej napędowy na własne potrzeby i został wydany w czerwcu 2010 roku. Dotyczy przechowywania paliwa np. przez rolników w zbiorniku naziemnym o pojemności do 5000 litrów.

Magazynowanie oleju napędowego w gospodarstwach rolnych musi odbywać się zgodnie z przepisami.

Nowa ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która obowiązuje od kwietnia br. nic w tym zakresie nie zmienia. Nie wymusza również nowych obowiązków na dostawach paliw.

Sam rolnik/właściciel jest odpowiedzialny, za szkody wyrządzone złym przechowywaniem paliwa. Dlatego w razie np. pożaru, wybuchu który będzie spowodowany niewłaściwym magazynowaniem oleju napędowego. Podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Podobnie jest z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo. Ponieważ wnika to z art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Podstawowe zasady przechowywania paliwa

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych (paliw klasy II o temperaturze zapłonu poniżej 55°C) oraz oleju napędowego (paliw klasy III o temperaturze zapłonu poniżej 100°C). na potrzeby własne użytkownika, należy sytuować z zachowaniem konkretnych odległości:

  • 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
  • 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;
  • od 3 do 15m od linii energetycznej w zależności od napięcia znamionowego;

Warunki posadowienia zbiornika na paliwo:

  • płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału;
  • podstawa szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia;
  • grubość podstawy co najmniej 5 cm;
  • brak konieczności ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego;
  • przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (…) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum – połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

Przechowywanie paliwa w garażu

Mniejsze ilości paliwa można przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. Garaże lub inne pomieszczenia dzieli się na takie powyżej 100m2 oraz mniejsze. Tak więc, wg przepisów przeciwpożarowych paliwa o temperaturze zapłonu poniżej 100°C czyli benzyna i olej napędowy można przechowywać w garażach o powierzchni powyżej 100m2. Warunkiem jest magazynowanie paliwa w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. W przypadku mniejszych garaży, gdy są one wolnostojące i wykonane z materiałów niepalnych, można w nich przechować maksymalnie 200 litrów benzyny, w innych zaś niż wolnostojące – do 60 litrów zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.

Podstawowa zasada przechowywania paliwa mówi, że powinno być one przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia.

Magazynowanie większej ilości paliwa – zbiorniki do 5000L

Aby bezpiecznie i zgodnie z prawem przechowywać duże ilości paliwa. Musimy posiadać solidny zbiornik dwupłaszczowy. Zbiorniki takie zbudowane są z dwóch warstw (dwóch zbiorników, jeden w drugim) wykonanych ze stali lub tworzywa sztucznego. Zbiornik wewnętrzny jest wypełniany paliwem, płaszcz zewnętrzny jest zabezpieczeniem zbiornika z olejem napędowym.
Zbiorniki o pojemności powyżej 2500L należy zarejestrować w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiorniki do 2500L włącznie objęte są uproszczoną formą dozoru i nie podlegają kontrolom i rewizjom. Większe objętościowo zbiorniki podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej.

W ofercie Metria posiadamy zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności od 2500L do 5000L. Polecamy zbiornik na paliwo z grupy produktów Eko Fual Tank oraz Fuel Truck.

zbiornik na paliwo
zbiornik na chemikalia
zbiornik na AdBlue