Oczyszczalnia biologiczna SBR

PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 12566-3+A2:2013-10

PRZEZNACZENIE

Oczyszczalnie ścieków EKO-SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w każdych możliwych warunkach gruntowo-wodnych. Stanowią one reaktory, do których ścieki surowe dopływają w sposób ciągły, a odpływają okresowo. Oczyszczalnie EKO-SBR służą do biologicznego oczyszczenia ścieków i spełniają wszystkie wymagane przepisami ochrony środowiska normy, jeżeli podczas montażu i użytkowania, spełnione są warunki stawiane przez producenta. Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces oczyszczania zachodzi cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni jest bardzo duża odporność na zmienne ilości dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Oczyszczalnia odporna jest na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. Oczyszczalnia EKO-SBR może do 2 tygodni pracować bez dopływu ścieków w trybie oszczędnościowym. Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwo opadającej, jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do komory reaktora SBR, będącej jednocześnie reaktorem i osadnikiem wtórnym, gdzie następuje rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmów osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. Końcowym etapem oczyszczania jest zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego.

SCHEMAT OCZYSZCZALNI EKO-SBR

Osadnik wstępnyKomora reaktoraPokrywa osadnikaModuł sterującyPompa zasilającaPompa osadu wtórnegoPompa ścieków oczyszczonychDyfuzory napowietrzającyDyfuzory napowietrzającyWlot ścieków DN 160Wylot oczyszczonych ścieków DN 110

Osadnik wstępny

Komora reaktora

Pokrywa osadnika

Moduł sterujący

Pompa zasilająca

Pompa osadu wtórnego

Pompa ścieków oczyszczonych

Dyfuzory napowietrzający

Dyfuzory napowietrzający

Wlot ścieków DN 160

Wylot oczyszczonych ścieków DN 110

OPIS PRACY OCZYSZCZALNI

fazy_sbr

FAZA I – NAPEŁNIANIE

Zgromadzone w osadniku wstępnym ścieki zostają doprowadzone do komory reakcji SBR za pośrednictwem podnośnika ze sprężonym powietrzem – ( pompy mamutowej) . Pompa jest optymalnie ustawiona tak aby pompowała tylko wodę bez cząsteczek stałych i bez zawiesiny unoszącej się w osadniku wstępnym. Poziom medium jest sprawdzany przez system sterujący pracą oczyszczalni co godzinę.

FAZA II – NAPOWIETRZANIE

Faza napowietrzania ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów z systemem membran. Napowietrzanie ma za zadanie zaopatrywanie mikroorganizmów w tlen potrzebny do przemiany materii i rozkładu zanieczyszczeń. Dodatkowo dzięki napowietrzaniu następuje mieszanie substancji w zbiorniku.

FAZA III – SEDYMENTACJA

Po fazie napowietrzania ścieków następuje kolejny cykl pracy oczyszczalni uspokojenia substancji i osadzania w komorze reakcji SBR. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworząc na dnie zbiornika warstwę osadu. W górnej części zbiornika gromadzi się czysta woda.

FAZA IV – ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY

W kolejnym etapie pracy oczyszczalni czysta woda nagromadzona w górnej części zbiornika SBR zostaje odprowadzona do odbiornika (drenaż lub tunele rozsączające, studnia chłonna, szczelny zbiornik bezodpływowy). Pompowanie odbywa się za pomocą podnośnika ze sprężonym powietrzem (pompy mamutowej). Oczyszczony ściek usuwany jest w podobny sposób jak w cyklu napełniania. Pompa jest umieszczona w miejscu pozwalającym na odprowadzanie tylko czystej wody, bez możliwości zaciągania cząsteczek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstwy osadu czynnego. Należy pamiętać o odpowiedniej retencji odbiornika oczyszczonej wody.

FAZA V – ODPROWADZANIE NADMIARU OSADU

Po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika następuje proces przeniesienia osadu czynnego nagromadzonego na dnie reaktora SBR do osadnika wstępnego. Po zakończeniu przepompowywania osadu do osadnika wstępnego następuje ponowne rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków – uruchomiona zostaje FAZA I.

Moduły sterownicze

 • Moduł sterowniczy SBR
Metria modul sterowniczy SBR
Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków min 3 x 1,5 mm2Panel kontrolnyPodłączenie wtyczki dmuchawyPodłączenie wtyczki sterownikaRezerwaRezerwaWyspa zaworowaWyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ściekówWyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ściekówDmuchawa napowietrzającaPodłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworową

Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków min 3 x 1,5 mm2

Panel kontrolny

Podłączenie wtyczki dmuchawy

Podłączenie wtyczki sterownika

Rezerwa

Rezerwa

Wyspa zaworowa

Wyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

Wyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

Dmuchawa napowietrzająca

Podłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworową

 • Moduł sterowniczy SBR+P
Metria moduł sterowniczy SBR+P
Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2Podłączenie wtyczki sterownika oraz zasilania pompy w gniazdo potrójne. Kolejność dowolnaPanel kontrolnyPodłączne wtyczki dmuchawyPodłączenie wtyczki sterownikaPodłączenie wtyczki puszki stycznika pompyRezerwaPodłączenie pompyWyspa zaworowaPodłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworowąDmuchawa napowietrzającaPuszka ze stycznikiem do podłączania pompy ścieku oczyszczonegoWyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2

Podłączenie wtyczki sterownika oraz zasilania pompy w gniazdo potrójne. Kolejność dowolna

Panel kontrolny

Podłączne wtyczki dmuchawy

Podłączenie wtyczki sterownika

Podłączenie wtyczki puszki stycznika pompy

Rezerwa

Podłączenie pompy

Wyspa zaworowa

Podłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworową

Dmuchawa napowietrzająca

Puszka ze stycznikiem do podłączania pompy ścieku oczyszczonego

Wyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

TRYB URLOPOWY

W przypadku niskiego poziomu ścieków w osadniku wstępnym (poniżej 100 cm) spowodowanym brakiem dopływu nowej partii ścieków do oczyszczalni sterownik automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii. Program oczyszczania pracuje nadal. Skrócona zostaje faza napowietrzania, co zmniejsza ilość wymaganej energii. W zależności od ładunku na wlocie do komory wstępnej, program w pełni automatycznie decyduje, czy można kontynuować cykl energooszczędny, czy należy wrócić do normalnego trybu pracy.

WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI

Kompletna oczyszczalnia składa się z wielokomorowych reaktorów biologicznych tworzących układ w zależności od obciążenia / ilości osób od jednego do kilku zbiorników.

Typoszereg oczyszczalni:

Lp.Typ oczyszczalniIlość RLMPojemność nominalna (L)Nominalna dzienna
przepustowość hydrauliczna (m3/d)
Wymiar aWymiar bWymiar cWymiar dWymiar e
1SBR 2-44 RLM25000,61,421,791,221,710,5-1,0
2SBR 4-66 RLM35000,91,422,431,221,710,5-1,0
2SBR 6-88 RLM45001,21,423,331,221,710,5-1,0
4SBR 8-1010 RLM67501,51,424,611,221,710,5-1,0
5SBR 10-1212 RLM80001,81,425,51,221,710,5-1,0

DOSTAWA, TRANSPORT, ROZŁADUNEK

Oczyszczalnie mają być transportowane w pozycji poziomej (kominy rewizyjne ustawione pionowo) i muszą być odpowiednio zabezpieczone przez pasy mocujące. Przy rozładunku powinien uczestniczyć klient / kupujący – urządzenie powinno zostać sprawdzone. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zbiornika. Oczyszczalnię należy podnosić za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowane na zbiorniku uchwyty, lub od spodu za pomocą wózka widłowego. Zbiornik należy ostrożnie podnieść z pojazdu dostawczego i umieścić na równym podłożu. Nie staczać oczyszczalni z pojazdu dostawczego.
Zbiorniki nie mogą być rzucane, nie powinny ciągnięte po podłożu. W górnej części oczyszczalni znajdują się uchwyty, do których mogą być zamocowane pasy zabezpieczające.

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Przy wyborze miejsca posadowienia należy określić rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych, ponieważ warunki gruntowe będą miały istotny wpływ na ustalenie rodzaju zasypki i warunków posadowienia. Przy planowaniu miejsca posadowienia należy pamiętać o zapewnieniu dojazdu pojazdów serwisowych podczas montażu i późniejszym okresie eksploatacji.

drenaż_metria_schemat
drenaż_metria_schemat

Istotnym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Zbiornika oczyszczalni nie należy montować w odległości mniejszej niż 15 m od najbliższej studni. Odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody powinna wynosić co najmniej 30 m, a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5 m poniżej systemu odprowadzania oczyszczonej wody.. Zachowanie takich odległości jest uwarunkowane możliwością przedostania się mikroorganizmów chorobotwórczych do ujęć wody. Co ważne, powyższe odległości dotyczą wszystkich studni wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi – zarówno na działce, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak i na sąsiednich działkach.

Ponadto odległość osadnika, z którego składa się przydomowa oczyszczalnia ścieków (przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej) od granicy działki i drogi publicznej powinna wynosić minimum 2 m. Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość powinna być nie mniejsza niż 5 m (w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych). Odległość lokalizacji rowów filtracyjnych i pól drenażowych powinna wynosić 30 m od studni, 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia jej odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

drenaż_metria_schemat
drenaż_metria_schemat

Istotnym warunkiem zastosowania drenażu rozsączajacego jest posiadanie gruntu o odpowiedniej przepuszczalności i występowanie wody gruntowej co najmniej 1,5 m poniżej przewidywanego położenia drenażu rozsączającego ścieki. W innym wypadku konieczny może okazać się montaż przepompowni ścieków i wykonanie drenażu w formie nasypu.

Uwaga! Oczyszczalnia powinna być zlokalizowana w terenie nieprzejezdnym z możliwością dojazdu wozu asenizacyjnego.

MONTAŻ OSADNIKA Z PEHD

Zasady ogólne

 • Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy zbiornik nie został uszkodzony w czasie transportu. Zauważone usterki należy zgłosić producentowi / sprzedawcy.
 • Aby zachować dobry stan urządzenia i jego działanie należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi wraz z załącznikami. Nieprawidłowy montaż może mieć wpływ na nieprawidłową pracę oczyszczalni. Wykonaniem wykopu i instalacją oczyszczalni powinien zajmować się wyspecjalizowany wykonawca.
 • Nie wchodź nigdy do niewentylowanego zbiornika – ZAGROŻENIE ŻYCIA!
 •  Upewnij się, czy grunt wokół oczyszczalni nie posiada czynników, które mogą mieć negatywny wpływ w trakcie i po zakończeniu montażu (zagwarantuj stabilną pozycję, zachowaj bezpieczną odległość od budynków).
 • Nie należy wykonywa prac przy silnych opadach deszczu (ryzyko zawalenia wykopu).
 • Przy wszystkich pracach montażowych należy uwzględnić osiadanie gruntu.
 • Po montażu zbiornika i po każdym przeglądzie serwisowym należy sprawdzić czy włazy rewizyjne są zamknięte i odpowiednio zabezpieczone przed otwarciem.
 1. Wykonujemy wykop pod osadnik o wymiarach w rzucie 0,5 – 1,0 m większy od gabarytów osadnika. Minimalna szerokość obsypki wynosi 50 cm z każdej strony zbiornika.
 2. Wykonujemy podsypkę piaskową o grubości min. 30 cm i zagęszczamy do co najmniej 85% (wg skali Proctora).
 3. Opuszczamy zbiornik do wykopu, poziomujemy oraz wykonujemy pierwszą warstwę 30 cm obsypki piaskowej celem jego stabilizacji i zagęszczamy do min. 85% wg skali Proctora.
 4. Należy sprawdzić położenie dyfuzorów napowietrzających. Powinny leżeć płasko na dnie zbiornika.
 5. Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu zbiornika wykonujemy obsypkę warstwami co 30 cm z równoczesnym jej zagęszczeniem do poziomu króćca odpływowego wg proporcji i stopnia zagęszczenia jak wyżej. W każdej warstwie wypełnienia osadnik należy napełniać wodą do poziomu obsypki. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich zagłębień zbiornika materiałem oraz mocne ubicie warstw, tak by w zasypce nie było żadnych pustych przestrzeni, co zagwarantuje stabilność zbiornika.
 6. Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu podłączamy króciec dopływowy i odpływowy łącząc go równocześnie ze studzienką rozdzielczą.
 7. Montujemy nadstawkę DN 650 dostosowując wysokość do przewidywanego poziomu gruntu (terenu) i kończymy wykonywanie zasypki z zagęszczeniem. Podczas montażu nadstawki należy bezwzględnie uszczelnić miejsce łączenia ze zbiornikiem specjalnym przeznaczonym do tego klejem (np. Wurth klej + szczeliwo) lub innym odpowiednim środkiem uszczelniającym i następnie przykręcić wkrętami (np.typu Farmer). Pokrycie zbiornika nie powinno przekraczać 120 cm.
 8. Po zakończeniu montażu osadnika należy przeprowadzić próbę szczelności.
 9. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac przystępujemy do montażu drenażu.
  10. Po wykonaniu wykopu w zależności od rodzaju gruntu wykonujemy warstwę zabezpieczającą z równoczesnym montażem rur drenarskich i w razie konieczności warstwę podtrzymującą i przykrycie jej geowłókniną.
 10. Po instalacji urządzenia oraz jego uruchomieniu bardzo ważnym jest sprawdzenie poprawnego ułożenia dyfuzorów znajdujących się w strefie biologicznego oczyszczania. Należy uchylić właz reaktora biologicznego i jeżeli to konieczne unieść dyfuzor i ułożyć płasko na dnie, co zapewni równomierne napowietrzanie ścieków.
  Przestrzeganie wytycznych producenta zapewni stabilność i funkcjonalność zbiornika oczyszczalni i jego prawidłowe zachowanie w wykopie. Niewielkie odkształcenia zbiornika wynikają z właściwości zastosowanego materiału i nie mają wpływu na prawidłowe działanie oczyszczalni. Dopuszcza się odkształcenie zbiornika nie większe niż 5%.
sbr_Metria_warstwy_zbiorniki

PODSTAWOWE PARAMETRY DRENAŻU

Drenaż_metria_schemat
 • głębokość ułożenia 55 – 110 cm
 • maksymalna długość ciągu – 24,0 m
 • odległość między ciągami 1,0 – 3,0 m zależnie od kategorii gruntu
 • spadek drenażu 0,5 – 1,0 %
 • szerokość wykopu w dnie min. 0,5 m
 • zwierciadło wody gruntowej min. 1,5 m poniżej dna drenażu
drenaż_metria_schemat

WENTYLACJA INSTALACJI

 • W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni, w budynku powinna znajdować się wentylacja wysoka minimum DN 110 jako odpowietrzenie kanalizacji.
 • Wylot rury odpowietrzającej usuwającej opary powinien być wyprowadzony ponad dach budynku.
 • Wentylacja powinna przebiegać w linii prostej, bez załamań i zwężeń z uwzględnieniem i uszczelnieniem wszystkich obiektów rewizyjnych aby umożliwić prawidłowe i skuteczne działanie.
 • W przypadku montażu instalacji w większej odległości od budynku, lub w przypadku braku wentylacji wysokiej w budynku należy wykonać dodatkową wentylację na elewacji budynku i wyprowadzić na wysokość minimum 50cm powyżej kalenicy dachu.
 • Jeżeli montaż dodatkowej wentylacji zewnętrznej na budynku mieszkalnym jest z różnych względów niemożliwy należy korzystać z budynków sąsiednich lub innych obiektów.
 • Drenaż rozsączający powinien być wentylowany za pomocą wywiewki na końcu każdej nitki drenażowej – tzw. wentylacja niska.

 

Schemat wentylacji i dodatkowego odpowietrzenia oczyszczalni. Rysunek poglądowy.

odległosci_metria
 • Bezpieczna konstrukcja urządzenia została otrzymana dzięki wyeliminowaniu części ruchomych. Dlatego do budowy SBR nie używa się pomp elektrycznych, monolityczny zbiornik wykonany z polietylenu (PE) zapewniający szczelność urządzenia.
 • Oczyszczalnia biologiczna SBR posiada znak CE – Została przebadana przez notyfikowaną jednostkę badawczą na zgodność z PN-EN 12566-3+A2:2013-10 – dlatego nasze oczyszczalnie zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniami.
 • Mała wrażliwość na przerwy w dostawie prądu – W przypadku braku zasilania sterowanie dostosowuje fazy oczyszczania do ilości ścieków napływających do oczyszczalni i załącza odpowiednią fazę w zależności od zgromadzonych ścieków.
 • Proces oczyszczania jest zautomatyzowany – Pozwalający na kontrolę nad cyklem oczyszczania, dodatkowo sterowanie automatycznie dostosowuje się do ilości dopływu ścieków.
 • Możliwość ustawienia oczyszczalni w stan czuwania – Pozwala na utrzymanie procesu oczyszczania nawet przy braku dopływu ścieków nawet do 2 tygodni.
 • Łatwa i tania rozbudowa – Dzięki budowie modułowej rozbudowa polega na dodaniu dodatkowego zbiornika bez konieczności wymiany wszystkich elementów oczyszczalni.
 • Oczyszczanie w biologicznej oczyszczalni ścieków SBR zachodzi bez konieczności stosowania biopreparatów.
 • Długi okres użytkowania i niezawodności – Zbiorniki z PE wykonane są monolitycznie, dodatkowo wzmacniane wewnątrz zbiornika stalowym wzmocnieniem.
 • Oczyszczalnia nie wymaga dużej powierzchni terenu do montażu.
 • Zbiorniki oczyszczalni biologicznej SBR oraz elementy wewnątrz nich podlegają w 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 • Oczyszczając ścieki chronimy cenny zasób jakim jest woda.
 • Domy jedno i wielorodzinne,
 • Ośrodki wczasowe,
 • Małe przedsiębiorstwa

  Do oczyszczalni należy odprowadzać tylko ścieki bytowo-gospodarcze.
  Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy pamiętać o prawidłowym stosowaniu detergentów i środków chemicznych w gospodarstwie. Można je stosować w normalnych ilościach i w dawkowaniu określonym przez producentów. Nadmierne wykorzystywanie detergentów może powodować ubytki biomasy i zalecane jest stosowanie płynnych preparatów i proszków do prania. Dla poprawienia działania oczyszczalni zalecane jest dawkowanie biopreparatów, zgodnie z zaleceniami producenta (np. Trigger-1, Neobac).

  W czasie eksploatacji nie można wprowadzać do przydomowej oczyszczalni:

 • ścieków deszczowych,
 • gnojowicy,
 • produktów ropopochodnych, zużytych olejów i smarów, farb, rozpuszczalników itp.,
 • środków toksycznych w tym leki i antybiotyki,
 • olej do smażenia i tłuszcz,
 • produktów nie ulegających biologicznej biodegradacji: elementy z tworzyw sztucznych, podpaski, pieluchy, szmaty, ręczniki sanitarne,
 • środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki grzybobójcze i inne ogrodowe środki chemiczne, pestycydy,
 • środki do czyszczenia rur/komercyjne środki czyszczące,środki do czyszczenia podłóg kamiennych/cegły na bazie kwasu,
 • skroplin po kondensacie z kotła grzewczego lub pieca c.o. bez wcześniejszego ich uzdatnienia,
 • popłuczyn po procesie zmiękczania wody.

  CODZIENNIE:

 • należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, przeprowadzić kontrolę wizualną na drodze przepływu ścieków,
 • sprawdzić czy oczyszczalnia ma zasilanie elektryczne,
 • CO MIESIĄC:

 • wyczyścić filtr w dmuchawie membranowej,
 • kontrola rur dopływowych i odpływowych, należy obserwować czy w strefach wlotu i wylotu nie tworzą się zatory, należy kontrolować poziom ścieków w studzience rozdzielczej. W przypadku podwyższonego stanu medium należy skontrolować drenaż rozsączający,
 • przeprowadzić kontrolę systemu napowietrzania oczyszczalni,
 • sprawdzić stopień napełnienia osadnika,
 • CO ROKU:

 • oczyszczalnia powinna być opróżniana z osadów co 12-18 miesięcy. Jeżeli zbiornik uzupełniony jest w ok. 50% osadem, wtedy należy przystąpić do jego usunięcia bez względu na to czy upłynął minimalny okres 12 miesięcy. Po usunięciu osadu należy niezwłocznie napełnić zbiornik wodą.
 1. Niniejsze Warunki Gwarancyjne stanowią integralną część gwarancji udzielonej przez Metria Yuriy Ardashev z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 31B lok. 100 na produkt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EKO-SBR.
 2. Gwarancja obejmuje przydomową oczyszczalnię ścieków ze wszystkimi elementami wyposażenia. Montaż oczyszczalni powinien być zawarty w odrębnych warunkach gwarancyjnych wystawionych przez Instalatora, w których będą określone warunki i czas ich obowiązywania.
 3. Warunkiem otrzymania gwarancji jest :
  a) Serwis gwarancyjny będzie świadczony wyłącznie po przedstawieniu prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu,
  b) montaż oczyszczalni przez uprawnionego wykonawcę zgodnie z WYTYCZNYMI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW oraz sztuką budowlaną,
  c) prawidłowa eksploatacja oczyszczalni zgodna z wytycznymi Producenta,
  d) przeprowadzenie comiesięcznej kontroli z wpisaniem uwag do Karty kontroli i przeglądów oczyszczalni ścieków.
 4. Producent udziela 30 letniej gwarancji na szczelność zbiornika z PE i pozostałe elementy wyposażenia z PE.
 5. Pozostałe wyposażenie oczyszczalni podlega 2 letniej gwarancji.
 6. Gwarancja niniejsza nie obejmuje skutków działania nadzwyczajnych sił przyrody (np. powódź, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.), jak również uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  a) produkty, które zostały zainstalowane w sposób niezgodny z instrukcją,
  b) produkty, których kartę gwarancyjną uszkodzone lub zmieniono,
  c) uszkodzenia wynikły na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  d) uszkodzenie urządzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne , chemiczne i inne.
  e) części, które ulegają naturalnemu zużyciu,
  f) produkty bez wypełnionej Karty Gwarancyjnej w trakcie obowiązywania gwarancji.
 8. Użytkownik, zgłaszając usterkę, jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
  a) zapewnienie swobodnego dostępu do zbiornika z poziomu terenu,
  b) przygotowanie zbiornika do działań serwisowych (opróżnienie i wyczyszczenie z wszelkich pozostałości),
  c) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac serwisowych.
 9. Nie spełnienie któregoś z powyższych warunków skutkować będzie koniecznością ponownego przyjazdu ekipy serwisowej. Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).
 10. Zgłoszenie serwisowe powinno wpłynąć niezwłocznie po wykryciu usterki urządzenia w formie pisemnej na adres email: sekretariat@metria.pl na wypełnionym “FORMULARZU REKLAMACYJNYM”.
 11. Producent odpowiada wobec kupującego jeżeli w/w towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli w/w towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 12. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem, ponowną instalacją i uruchomieniem produktu.
 13. Producent nie będzie odpowiadać wobec kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe wskutek niewłaściwego doboru urządzenia spowodowanego zbyt niską/wysoką ilością zrzutu ścieków.
 15. W przypadku uszkodzenia zbiornika lub pozostałych elementów oczyszczalni po zamontowaniu wydobycie lub odkopanie bez zgody producenta spowoduje utratę gwarancji przez brak możliwości określenia prawdziwych przyczyn powstania uszkodzenia.
 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub refundacji strat poniesionych na skutek awarii produktu.
 17. W przypadku nieuzasadnionego wyjazdu Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu ekipy serwisowej zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).