Oczyszczalnia hybrydowa BDH

PRODUKT ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 12566-3+A2:2013-10

PRZEZNACZENIE

Hybrydowe oczyszczalnie ścieków produkcji METRIA przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. Bio DUO-Hybryda to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie przeznaczone w miejscach pozbawionych dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej.

SCHEMAT OCZYSZCZALNI BIO DUO HYBRYDA

oczyszczalnia BDH schemat metria
System recyrkulacji osadu z pompą mamutowąKomora nr 1 - osadnik wstępnyKomora nr 2 - reaktor biologiczny nr 1Komora nr 3 - reaktor biologiczny nr 2Komora nr 4 - osadnik wtórny / komora klarowaniaDyfuzory napowietrzająceDyfuzory napowietrzająceFluidalne złoże biologiczneSterownik oczyszczalni z systemem monitorowania pracy

System recyrkulacji osadu z pompą mamutową

Komora nr 1 - osadnik wstępny

Komora nr 2 - reaktor biologiczny nr 1

Komora nr 3 - reaktor biologiczny nr 2

Komora nr 4 - osadnik wtórny / komora klarowania

Dyfuzory napowietrzające

Dyfuzory napowietrzające

Fluidalne złoże biologiczne

Sterownik oczyszczalni z systemem monitorowania pracy

FAZA I DOPŁYW PARTII ŚCIEKÓW

Cykl pracy oczyszczalni można podzielić na 4 fazy. Komora pierwsza, spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwo opadającej, jak również wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Wielkość czynna komory wstępnej oczyszczalni ma wpływ na pracę całego układu. Ciężkie, gruboziarniste frakcje osadzają się na dnie komory.

FAZA III – NAPOWIETRZNIE W 2 REAKTORZE BIOLOGICZNYM

W oczyszczalni Bio DUO-Hybryda zastosowano dwie niezależne strefy biologiczne. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny – czyli bakterie tlenowe skupione w tzw. kłaczki osadu czynnego tworzą w reaktorze aktywną zawiesinę zaangażowaną w procesie oczyszczalnia – wspomagany jest przez zanurzone fluidalne złoże biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych kształtek z PE, na których rozwijają się mikroorganizmy biorące udział w tlenowym oczyszczaniu ścieków. Na dnie obydwu bioreaktorów znajdują się membranowe dyfuzory rurowe, do których za pomocą dmuchawy tłoczone jest powietrze. Układ dyfuzorów i ilość dostarczanego powietrza zapewnia optymalne mieszanie i natlenienie ścieków oraz błony biologicznej, co generuje jednolite warunki procesowe w reaktorach.

FAZA II – NAPOWIETRZANIE W 1 REAKTORZE BIOLOGICZNYM

Następuje oddzielenie od ścieków zawiesiny ziarnistej, kłaczkowatej oraz substancji flotujących. Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do pierwszej komory reaktora biologicznego, będącej jednocześnie reaktorem i osadnikiem wtórnym, gdzie następuje rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu dla mikroorganizmów osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. Następnie ścieki trafiają do drugiej komory reaktora biologicznego, w której następuje ostateczne oczyszczenie ścieków.

FAZA IV – ODPŁYW CZYSTEJ WODY

Dzięki zastosowaniu podwójnej technologii hybrydowej – niskoobciążony osad czynny + samoczyszczące fluidalne złoże biologiczne w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach – oczyszczalnia Bio DUO-Hybryda osiąga bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Następnie oczyszczone ścieki przechodzą do osadnika wtórnego (komory klarowania) – tutaj następuje końcowe klarowanie oczyszczonych ścieków. Końcowym etapem oczyszczania jest zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego. Oczyszczona woda odprowadzana jest na zewnątrz oczyszczalni do odbiornika, którym może być:

 • drenaż lub tunele rozsączające,
 • studnia chłonna, szczelny zbiornik bezodpływowy,
 • oczko wodne lub ciek wodny na terenie lokalizacji oczyszczalni.

FAZA VRECYRKULACJA OSADU

Po odprowadzeniu oczyszczonej wody system recyrkulacji osadu nadmiernego zbiera osad z dna osadnika wtórnego i transportuje go do komory osadnika wstępnego. Dzięki działaniu tego systemu, konieczność okresowego oczyszczania z osadu dotyczy tylko pierwszej komory oczyszczalni.

OPIS PRACY OCZYSZCZALNI

BDH - fazy_2023_metria

Moduły sterownicze

 • Modul sterowniczy BDH
Metria modul sterowniczy BDH
Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2Podłączenie wtyczek zasilających elektrozaworu oraz dmuchawy w gniazdo potrójne. kolejność dowolna.Podłączenie wtyczki elektrozaworuRezerwaPodłączenie wtyczki dmuchawyWyspa zaworowaWyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ściekówPodłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworowąWłącznik czasowyDmuchawa napowietrzająca

Kabel zasilający oczyszczalnie ścieków 3 x 1,5 mm2

Podłączenie wtyczek zasilających elektrozaworu oraz dmuchawy w gniazdo potrójne. kolejność dowolna.

Podłączenie wtyczki elektrozaworu

Rezerwa

Podłączenie wtyczki dmuchawy

Wyspa zaworowa

Wyjście z wyspy zaworowej do zbiornika oczyszczalni ścieków

Podłączenie przewodu powietrza między dmuchawą a wyspą zaworową

Włącznik czasowy

Dmuchawa napowietrzająca

WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI

Kompletna oczyszczalnia składa się z wielokomorowych reaktorów biologicznych tworzących układ w zależności od obciążenia / ilości osób od jednego do kilku zbiorników.

Typoszereg oczyszczalni:

Lp.Typ oczyszczalniIlość RLMPojemność
nominalna
(L)
Nominalna dzienna
przepustowość
hydrauliczna (m3/d)
1Bio DUO-Hybryda 44 RLM25000,6
2Bio DUO-Hybryda 66 RLM30000,9
3Bio DUO-Hybryda 88 RLM40001,2
4Bio DUO-Hybryda 1010 RLM50001,5
5Bio DUO-Hybryda 1212 RLM60001,8
6Bio DUO-Hybryda 1515 RLM70002,25
zbiornik_BDH_rys_metria

DOSTAWA, TRANSPORT, ROZŁADUNEK

Oczyszczalnie mają być transportowane w pozycji poziomej (kominy rewizyjne ustawione pionowo) i muszą być odpowiednio zabezpieczone przez pasy mocujące. Przy rozładunku powinien uczestniczyć klient / kupujący – urządzenie powinno zostać sprawdzone. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia zbiornika. Oczyszczalnię należy podnosić za pomocą liny lub zawiesia przełożonego przez zamocowane na zbiorniku uchwyty, lub od spodu za pomocą wózka widłowego. Zbiornik należy ostrożnie podnieść z pojazdu dostawczego i umieścić na równym podłożu. Nie staczać oczyszczalni z pojazdu dostawczego. Zbiorniki nie mogą być rzucane, nie powinny ciągnięte po podłożu. W górnej części oczyszczalni znajdują się uchwyty, do których mogą być zamocowane pasy zabezpieczające.

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Przy wyborze miejsca posadowienia należy określić rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych, ponieważ warunki gruntowe będą miały istotny wpływ na ustalenie rodzaju zasypki i warunków posadowienia. Przy planowaniu miejsca posadowienia należy pamiętać o zapewnieniu dojazdu pojazdów serwisowych podczas montażu i późniejszym okresie eksploatacji.

drenaż_metria_schemat
drenaż_metria_schemat

Istotnym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Zbiornika oczyszczalni nie należy montować w odległości mniejszej niż 15 m od najbliższej studni. Odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody powinna wynosić co najmniej 30 m, a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5 m poniżej systemu odprowadzania oczyszczonej wody.. Zachowanie takich odległości jest uwarunkowane możliwością przedostania się mikroorganizmów chorobotwórczych do ujęć wody. Co ważne, powyższe odległości dotyczą wszystkich studni wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi – zarówno na działce, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak i na sąsiednich działkach.

Ponadto odległość osadnika, z którego składa się przydomowa oczyszczalnia ścieków (przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej) od granicy działki i drogi publicznej powinna wynosić minimum 2 m. Od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi odległość powinna być nie mniejsza niż 5 m (w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych). Odległość lokalizacji rowów filtracyjnych i pól drenażowych powinna wynosić 30 m od studni, 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia jej odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

drenaż_metria_schemat
drenaż_metria_schemat

Istotnym warunkiem zastosowania drenażu rozsączajacego jest posiadanie gruntu o odpowiedniej przepuszczalności i występowanie wody gruntowej co najmniej 1,5 m poniżej przewidywanego położenia drenażu rozsączającego ścieki. W innym wypadku konieczny może okazać się montaż przepompowni ścieków i wykonanie drenażu w formie nasypu.

Uwaga! Oczyszczalnia powinna być zlokalizowana w terenie nieprzejezdnym z możliwością dojazdu wozu asenizacyjnego.

MONTAŻ OSADNIKA Z PEHD

Zasady ogólne

 • Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy zbiornik nie został uszkodzony w czasie transportu. Zauważone usterki należy zgłosić producentowi / sprzedawcy.
 • Aby zachować dobry stan urządzenia i jego działanie należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi wraz z załącznikami. Nieprawidłowy montaż może mieć wpływ na nieprawidłową pracę oczyszczalni. Wykonaniem wykopu i instalacją oczyszczalni powinien zajmować się wyspecjalizowany wykonawca.
 • Nie wchodź nigdy do niewentylowanego zbiornika – ZAGROŻENIE ŻYCIA!
 •  Upewnij się, czy grunt wokół oczyszczalni nie posiada czynników, które mogą mieć negatywny wpływ w trakcie i po zakończeniu montażu (zagwarantuj stabilną pozycję, zachowaj bezpieczną odległość od budynków).
 • Nie należy wykonywa prac przy silnych opadach deszczu (ryzyko zawalenia wykopu).
 • Przy wszystkich pracach montażowych należy uwzględnić osiadanie gruntu.
 • Po montażu zbiornika i po każdym przeglądzie serwisowym należy sprawdzić czy włazy rewizyjne są zamknięte i odpowiednio zabezpieczone przed otwarciem.
 1. Wykonujemy wykop pod osadnik o wymiarach w rzucie 0,5 – 1,0 m większy od gabarytów osadnika. Minimalna szerokość obsypki wynosi 50 cm z każdej strony zbiornika.
 2. Wykonujemy podsypkę piaskową o grubości min. 30 cm i zagęszczamy do co najmniej 85% (wg skali Proctora).
 3. Opuszczamy zbiornik do wykopu, poziomujemy oraz wykonujemy pierwszą warstwę 30 cm obsypki piaskowej celem jego stabilizacji i zagęszczamy do min. 85% wg skali Proctora.
 4. Należy sprawdzić położenie dyfuzorów napowietrzających. Powinny leżeć płasko na dnie zbiornika.
 5. Po wypoziomowaniu i ustabilizowaniu zbiornika wykonujemy obsypkę warstwami co 30 cm z równoczesnym jej zagęszczeniem do poziomu króćca odpływowego wg proporcji i stopnia zagęszczenia jak wyżej. W każdej warstwie wypełnienia osadnik należy napełniać wodą do poziomu obsypki. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich zagłębień zbiornika materiałem oraz mocne ubicie warstw, tak by w zasypce nie było żadnych pustych przestrzeni, co zagwarantuje stabilność zbiornika.
 6. Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu podłączamy króciec dopływowy i odpływowy łącząc go równocześnie ze studzienką rozdzielczą.
 7. Montujemy nadstawkę DN 650 dostosowując wysokość do przewidywanego poziomu gruntu (terenu) i kończymy wykonywanie zasypki z zagęszczeniem. Podczas montażu nadstawki należy bezwzględnie uszczelnić miejsce łączenia ze zbiornikiem specjalnym przeznaczonym do tego klejem (np. Wurth klej + szczeliwo) lub innym odpowiednim środkiem uszczelniającym i następnie przykręcić wkrętami (np.typu Farmer). Pokrycie zbiornika nie powinno przekraczać 120 cm.
 8. Po zakończeniu montażu osadnika należy przeprowadzić próbę szczelności.
 9. Po zakończeniu wyżej wymienionych prac przystępujemy do montażu drenażu.
  10. Po wykonaniu wykopu w zależności od rodzaju gruntu wykonujemy warstwę zabezpieczającą z równoczesnym montażem rur drenarskich i w razie konieczności warstwę podtrzymującą i przykrycie jej geowłókniną.
 10. Po instalacji urządzenia oraz jego uruchomieniu bardzo ważnym jest sprawdzenie poprawnego ułożenia dyfuzorów znajdujących się w strefie biologicznego oczyszczania. Należy uchylić właz reaktora biologicznego i jeżeli to konieczne unieść dyfuzor i ułożyć płasko na dnie, co zapewni równomierne napowietrzanie ścieków.
  Przestrzeganie wytycznych producenta zapewni stabilność i funkcjonalność zbiornika oczyszczalni i jego prawidłowe zachowanie w wykopie. Niewielkie odkształcenia zbiornika wynikają z właściwości zastosowanego materiału i nie mają wpływu na prawidłowe działanie oczyszczalni. Dopuszcza się odkształcenie zbiornika nie większe niż 5%.
Bdh_Metria_warstwy_zbiorniki

PODSTAWOWE PARAMETRY DRENAŻU

Drenaż_metria_schemat
 • głębokość ułożenia 55 – 110 cm
 • maksymalna długość ciągu – 24,0 m
 • odległość między ciągami 1,0 – 3,0 m zależnie od kategorii gruntu
 • spadek drenażu 0,5 – 1,0 %
 • szerokość wykopu w dnie min. 0,5 m
 • zwierciadło wody gruntowej min. 1,5 m poniżej dna drenażu
drenaż_metria_schemat

WENTYLACJA INSTALACJI

 • W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni, w budynku powinna znajdować się wentylacja wysoka minimum DN 110 jako odpowietrzenie kanalizacji.
 • Wylot rury odpowietrzającej usuwającej opary powinien być wyprowadzony ponad dach budynku.
 • Wentylacja powinna przebiegać w linii prostej, bez załamań i zwężeń z uwzględnieniem i uszczelnieniem
  wszystkich obiektów rewizyjnych aby umożliwić prawidłowe i skuteczne działanie.
 • W przypadku montażu instalacji w większej odległości od budynku, lub w przypadku braku wentylacji wysokiej w budynku należy wykonać dodatkową wentylację na elewacji budynku i wyprowadzić na wysokość minimum 50cm powyżej kalenicy dachu.
 • Jeżeli montaż dodatkowej wentylacji zewnętrznej na budynku mieszkalnym jest z różnych względów niemożliwy należy korzystać z budynków sąsiednich lub innych obiektów.
 • Drenaż rozsączający powinien być wentylowany za pomocą wywiewki na końcu każdej nitki drenażowej – tzw. wentylacja niska.

Schemat wentylacji i dodatkowego odpowietrzenia oczyszczalni. Rysunek poglądowy.

Drenaż_metria_schemat
 • Oczyszczalnie produkowane są zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A2:2013-10 oraz posiadają oznakowanie CE.
 • Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast mocno użebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych.
 • Dwa reaktory biologiczne – zastosowanie podwójnej technologii hybrydowej – niskoobciążony osad czynny + samoczyszczące fluidalne złoże biologiczne w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach.
 • Małe gabaryty– tania i szybka instalacja, mała powierzchnia niezbędna do jej montażu.
 • Bardzo długa żywotność i niezawodność urządzeń.
 • Równomierne i stabilne oczyszczanie ścieków przez co uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach.
 • Możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków oczyszczonych.
 • Brak konieczności dawkowania biopreparatów.
 • Zderzanie się poszczególnych elementów złoża fluidalnego wywołuje proces samooczyszczania.
 • Niskie zużycie energii elektrycznej.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Stabilna praca niezależnie od pory roku.
 • Oczyszczalnię można montować w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
 • Wywóz osadów tylko raz na 12 – 24 miesiące.
 • 30 lat gwarancji na zbiornik i 2 lata na wyposażenie.
 • Zbiorniki oczyszczalni biologicznej BDH oraz elementy wewnątrz nich podlegają 100% recyklingowi zużytych wyrobów i ponownemu wykorzystaniu surowca.
 • Urządzenie jest energo-oszczędne – pozwala oszczędzać pieniądze i chronić środowisko.
 • Chronią cenny zasób jakim jest – woda.
 • Domy jedno i wielorodzinne,
 • Ośrodki wczasowe,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Campingi,
 • Pola namiotowe, inne.

  Do oczyszczalni należy odprowadzać tylko ścieki bytowo-gospodarcze.
  Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia należy pamiętać o prawidłowym stosowaniu detergentów i środków chemicznych w gospodarstwie. Można je stosować w normalnych ilościach i w dawkowaniu określonym przez producentów. Nadmierne wykorzystywanie detergentów może powodować ubytki biomasy i zalecane jest stosowanie płynnych preparatów i proszków do prania. Dla poprawienia działania oczyszczalni zalecane jest dawkowanie biopreparatów, zgodnie z zaleceniami producenta (np. Trigger-1, Neobac).

  W czasie eksploatacji nie można wprowadzać do przydomowej oczyszczalni:

 • ścieków deszczowych,
 • gnojowicy,
 • produktów ropopochodnych, zużytych olejów i smarów, farb, rozpuszczalników itp.,
 • środków toksycznych w tym leki i antybiotyki,
 • olej do smażenia i tłuszcz,
 • produktów nie ulegających biologicznej biodegradacji: elementy z tworzyw sztucznych, podpaski, pieluchy, szmaty, ręczniki sanitarne,
 • środki chwastobójcze, środki owadobójcze, środki grzybobójcze i inne ogrodowe środki chemiczne, pestycydy,
 • środki do czyszczenia rur/komercyjne środki czyszczące,środki do czyszczenia podłóg kamiennych/cegły na bazie kwasu,
 • skroplin po kondensacie z kotła grzewczego lub pieca c.o. bez wcześniejszego ich uzdatnienia,
 • popłuczyn po procesie zmiękczania wody.

  CODZIENNIE:

 • należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, przeprowadzić kontrolę wizualną na drodze przepływu ścieków,
 • sprawdzić czy oczyszczalnia ma zasilanie elektryczne,
 • CO MIESIĄC:

 • wyczyścić filtr w dmuchawie membranowej,
 • kontrola rur dopływowych i odpływowych, należy obserwować czy w strefach wlotu i wylotu nie tworzą się zatory, należy kontrolować poziom ścieków w studzience rozdzielczej. W przypadku podwyższonego stanu medium należy skontrolować drenaż rozsączający,
 • przeprowadzić kontrolę systemu napowietrzania oczyszczalni,
 • sprawdzić stopień napełnienia osadnika,
 • CO ROKU:

 • oczyszczalnia powinna być opróżniana z osadów co 12-18 miesięcy. Jeżeli zbiornik uzupełniony jest w ok. 50% osadem, wtedy należy przystąpić do jego usunięcia bez względu na to czy upłynął minimalny okres 12 miesięcy. Po usunięciu osadu należy niezwłocznie napełnić zbiornik wodą.
 1. Niniejsze Warunki Gwarancyjne stanowią integralną część gwarancji udzielonej przez Metria Yuriy Ardashev z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 31B lok. 100 na produkt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EKO-SBR.
 2. Gwarancja obejmuje przydomową oczyszczalnię ścieków ze wszystkimi elementami wyposażenia. Montaż oczyszczalni powinien być zawarty w odrębnych warunkach gwarancyjnych wystawionych przez Instalatora, w których będą określone warunki i czas ich obowiązywania.
 3. Warunkiem otrzymania gwarancji jest :
  a) Serwis gwarancyjny będzie świadczony wyłącznie po przedstawieniu prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu,
  b) montaż oczyszczalni przez uprawnionego wykonawcę zgodnie z WYTYCZNYMI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW oraz sztuką budowlaną,
  c) prawidłowa eksploatacja oczyszczalni zgodna z wytycznymi Producenta,
  d) przeprowadzenie comiesięcznej kontroli z wpisaniem uwag do Karty kontroli i przeglądów oczyszczalni ścieków.
 4. Producent udziela 30 letniej gwarancji na szczelność zbiornika z PE i pozostałe elementy wyposażenia z PE.
 5. Pozostałe wyposażenie oczyszczalni podlega 2 letniej gwarancji.
 6. Gwarancja niniejsza nie obejmuje skutków działania nadzwyczajnych sił przyrody (np. powódź, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne itp.), jak również uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  a) produkty, które zostały zainstalowane w sposób niezgodny z instrukcją,
  b) produkty, których kartę gwarancyjną uszkodzone lub zmieniono,
  c) uszkodzenia wynikły na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem, przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  d) uszkodzenie urządzenia przez czynniki mechaniczne, termiczne , chemiczne i inne.
  e) części, które ulegają naturalnemu zużyciu,
  f) produkty bez wypełnionej Karty Gwarancyjnej w trakcie obowiązywania gwarancji.
 8. Użytkownik, zgłaszając usterkę, jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
  a) zapewnienie swobodnego dostępu do zbiornika z poziomu terenu,
  b) przygotowanie zbiornika do działań serwisowych (opróżnienie i wyczyszczenie z wszelkich pozostałości),
  c) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac serwisowych.
 9. Nie spełnienie któregoś z powyższych warunków skutkować będzie koniecznością ponownego przyjazdu ekipy serwisowej. Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).
 10. Zgłoszenie serwisowe powinno wpłynąć niezwłocznie po wykryciu usterki urządzenia w formie pisemnej na adres email: sekretariat@metria.pl na wypełnionym ,,FORMULARZU REKLAMACYJNYM’’.
 11. Producent odpowiada wobec kupującego jeżeli w/w towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli w/w towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy w przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 12. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem, ponowną instalacją i uruchomieniem produktu.
 13. Producent nie będzie odpowiadać wobec kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe wskutek niewłaściwego doboru urządzenia spowodowanego zbyt niską/wysoką ilością zrzutu ścieków.
 15. W przypadku uszkodzenia zbiornika lub pozostałych elementów oczyszczalni po zamontowaniu wydobycie lub odkopanie bez zgody producenta spowoduje utratę gwarancji przez brak możliwości określenia prawdziwych przyczyn powstania uszkodzenia.
 16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, lub refundacji strat poniesionych na skutek awarii produktu.
 17. W przypadku nieuzasadnionego wyjazdu Zgłaszający pokryje koszty przyjazdu ekipy serwisowej zgodnie z obowiązującymi stawkami serwisowymi Gwaranta (dojazd+ roboczogodzina).

Oczyszczalnia hybrydowa BDH to przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem – Polski producent oczyszczalni METRIA.

Akcesoria oczyszczalni

Aby zapewnić oczyszczalni jak najwyższy poziom efektywności warto zastosować odpowiednie akcesoria, dzięki którym własna gospodarka wodno-ściekowa będzie pracować nie tylko sprawnie, ale i z maksymalną wydajnością. Dlatego też w naszej ofercie nie mogło zabraknąć rozwiązań pozwalających osiągnąć te cele.

Mamy propozycję także dla klientów, którzy zdecydowali się na montaż zbiornika bezodpływowego. Oferujemy sprawdzone i niezawodne w codziennym użytkowaniu akcesoria pozwalające na kontrolę poziomu ścieków w szambie plastikowym oraz rozwiązania likwidujące przykre zapachy.

Nasz asortyment obejmuje między innymi: nadstawki zbiorników, teleskopy przedłużające, pokrywy, studzienki rozdzielcze, moduły sterownicze, rury drenażowe, tunele rozsączające, filtry do oczyszczalni.

Jeśli nie wiesz jakie akcesoria najlepiej sprawdzą się w przypadku posiadanej przez Ciebie oczyszczalni, skontaktuj się z naszymi specjalistami. Chętnie pomożemy wybrać produkty, które najlepiej spełnią Twoje oczekiwania! Zapraszamy!